cyrkulacja

WAŻNA INFORMACJĘ – POŁĄCZENIE SPÓŁEK

CYRKULACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000536987 NIP: 5242774038 | REGON: 360238955

oraz 

CYRKULACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Księcia Ziemowita 53, 03-885 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod nr 0000624630 NIP: 5242804118 | REGON: 364774923

Podają do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 sierpnia 2021 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • CYRKULACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-885 Warszawa) przy ul. Księcia Ziemowita 53 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • CYRKULACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 
    z siedzibą w Warszawie (03-885 Warszawa) przy ul. Księcia Ziemowita 53 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W wyniku Połączenia w/w Spółek – CYRKULACJA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

www.cyrkulacja.pl/wazna-informacje-polaczenie-spolek/

Nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia niniejsza informacja udostępniona jest do publicznej wiadomości wraz z Planem Połączenia.

W imieniu spółki Przejmującej:
Prezes Zarządu – Artur Borecki
Wiceprezes Zarządu – Maciej Sadowski 
W imieniu Spółki Przejmowanej:
Prezes Zarządu Komplementariusza
Cyrkulacja Sp. z o.o.  – Artur Borecki

Cyrkulacja - 2023

realizacja: estinet.pl